Asiakaskeskus


Tuote on varastossa
Tuote on tilattu toimittajalta ja toimituspäivä on vahvistettu.
Tuote on tilattu toimittajalta, mutta toimituspäivää ei ole vahvistettu.
Tuotetta ei ole tilattu toimittajalta
This product is located on the remote storage.
Tuote on tilattu toimittajaltamme, mutta toimitusaikaa ei ole vahvistettu.
Tilatut tuotteet ovat toimittajamme varastossa,
Vahvistamaton - ota yhteys asiakaspalveluumme.

1 § Soveltamisala

 

Näitä toimitusehtoja sovelletaan CBK Finland Oy:n (myöh. CBK) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara) kauppaan elleivät osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet. Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen yhteyteen.
 

CBK ei hyväksy ostajien tai kolmansien osapuolien yleisiä ehtoja, jotka ovat ristiriitaisia tai poikkeavat näistä toimitusehdoista. Tämä koskee myös tilanteita, joissa CBK ei ole erikseen moittinut kyseisiä ostajan yleisiä ehtoja tai joissa CBK toimittaa tavarat ilman varaumia tai ilman viittausta näihin toimitusehtoihin. Mikäli näiden kieliversioiden välillä on ristiriitaa, noudatetaan etusijaisesti suomenkielistä versiota.

 

2 § Tarjouksen voimassaolo
 

CBK:n tekemät tarjoukset eivät ole sitovia ja CBK varaa oikeuden muuttaa tarjouksia, ellei tarjouksen yhteydessä muuta ilmoiteta. Suulliseen tarjoukseen on vastattava heti, ellei muusta vastausajasta sovita.

 

3 § Sähköiset tilaukset
 

CBK antaa ostajalle käyttäjätunnukset tilausten tekemiseksi CBK:n verkkokaupan kautta. Ostaja on velvollinen huolehtimaan tunnusten asianmukaisesta säilyttämisestä sekä valvomaan, että niitä ei väärinkäytetä. Ostajan pyytäessä CBK on velvollinen viipymättä sulkemaan tunnukset. Sulkemista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti. Ostaja on vastuussa tilauksista, jotka on tehty sille annettujen tunnusten perusteella vaikka tilaukset perustuisivat tunnusten oikeudettomaan käyttöön tai väärinkäyttöön, ellei kysymys ole tilanteesta, jossa CBK on viivytellyt tunnusten sulkemisessa.

 

4 § Toimitus


Hinnastossa ja tarjouksissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta tavaraa. Toimitus- ja muut mahdolliset lisäkulut CBK veloittaa erikseen CBK:n kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun se on kuitattu vastaanotetuksi ilman varaumaa. Näkyvät vauriot tulee reklamoida välittömästi rahdinkuljettajalle ja lähettäjälle. Kuljetusvauriot tai vähentymiset, joita ei ole mahdollista havaita lähetystä vastaanotettaessa, tulee reklamoida 7 vuorokauden kuluessa toimituspäivästä. CBK:lla on oikeus koota ostajan samaan toimitusosoitteeseen toimitettavaan tilaukseen enemmän kuin yksi tilaus ja toimittaa tilaukset yhteistoimituksena. CBK:lla on oikeus tehdä myös osittaisia toimituksia.
 

CBK vakuuttaa kaikki lähetykset oletuksena ja vakuutuskulu 0,29% (tilauksen arvosta) lisätään tilauksen loppusummaan. Mikäli asiakkaalla on oma kuljetusvakuutus, ilmoitathan asiasta CBK:lle, jolloin kulua ei tule.

 

5 § Toimitusaika


CBK toimittaa tavaran sovittuna aikana. CBK:n ilmoittamat toimitusajat eivät ole sitovia, ellei tietystä toimitusajasta ole nimenomaisesti sovittu. Ellei toimitusajasta ole sovittu, CBK toimittaa tilatut tuotteet välittömästi tai heti kun toimitettavaa tavaraa on saatavissa.
 

Mikäli ostaja haluaa peruuttaa tavaraa koskevan tilauksensa, sitä koskeva ilmoitus on tehtävä CBK:lle heti. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta enää sen jälkeen, kun CBK on lähettänyt sitä koskevan tilausvahvistuksen.
 

Mikäli toimitus viivästyy ilmoitetusta sitovasta toimituspäivästä ja viivästys johtuu CBK:sta, eikä kysymys ole kohdassa 15 tarkoitetusta tilanteesta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli viivästys ei ylitä 11:tä arkipäivää. Purkuoikeutta viivästyksen perusteella ei myöskään ole, mikäli kysymys on tavarasta, joka ei kuulu CBK:n normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka CBK on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.
 

Mikäli CBK:lla on erääntyneitä saatavia ostajalta, CBK:lla on oikeus asiasta huomautettuaan pidättyä sovituista toimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oikeutta esittää CBK:lle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vaatimuksia. Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on pakattu ja sopimuksen mukaan noudettavissa CBK:lta tai CBK:n ilmoittamasta paikasta.

 

6 § Maksuehdot


Ostaja on velvollinen maksamaan tavarat ja soveltuvat lisäkulut heti sen jälkeen kun ostaja on vastaanottanut tavarat ja laskun. Luottoasiakkailla maksuehto on 14 pv netto laskun päiväyksestä, ellei erikseen ole muuta sovittu. Luottoasiakkaaksi katsotaan ostaja, jolle on myönnetty luottolimiitti.

 

Tavara laskutetaan välittömästi toimituksen tapahduttua.

 

Mikäli viranomaisten määräämissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, CBK:lla on oikeus muuttaa tavaran hintaa vastaavasti kun kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet.

 

Mikäli CBK sopii ostajan kanssa listahinnasta poikkeavasta kauppahinnasta (nk. manufacturer-supported business-to-consumer -transaktio tai vastaava erikoishinnoittelumalli), tällainen hinta on voimassa edellyttäen, että kyseisen tuotteen valmistaja vahvistaa hinnan voimassaolon (lykkäävä ehto) ja edellyttäen lisäksi, että ostajan on noudatettava valmistajan asettamia soveltuvia erityisehtoja (purkava ehto). Tilaamalla tuotteita erityisehdoin, ostaja hyväksyy lykkäävän ja purkavan ehdon sekä kyseessä olevat erityisehdot ja ostaja sitoutuu myös pyydettäessä toimittamaan loppuasiakasta koskevat yksilöintitiedot ja vahvistuksen siitä, että erityisehdoin tilatut tuotteet on toimitettu yksilöidylle loppukäyttäjälle. Mikäli valmistaja ei hyväksy eritysehtoja, tai ei kykene toimittamaan tuotteita erityisehtojen mukaisesti (CBK:sta riippumaton syy) tai mikäli ostaja ei täytä valmistajan asettamia vaatimuksia, hinnat määräytyvät sen listahinnaston mukaan, joka oli voimassa kun erityisehtoja sisältävä sopimus solmittiin. Ostaja on tässä tapauksessa velvollinen maksamaan CBK:lle hinnanerotuksen. CBK pidättää oikeuden vaatia hinnanerotusta tai siirtää kyseinen vaade valmistajalle.

 

Mikäli erääntyneitä laskuja on maksamatta, CBK toteaa saatavansa vaarantuneen tai ostajan taloudellinen tilanne heikkenee merkittävästi sopimuksen solmimisen jälkeen, CBK:lla on oikeus katsoa kaikki ostajalta olevat saatavansa erääntyneiksi riippumatta siitä, mitä erääntymisistä on muutoin sovittu. CBK:lla on oikeus toimittaa tavarat ennakkomaksua tai takuita vastaan myös sopimuksen solmimisen jälkeen, mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvoitteitaan tai mikäli CBK on saanut tiedon seikoista, jotka todennäköisesti vähentävät ostajan luottokelpoisuutta merkittävästi.

 

CBK voi purkaa sopimuksen, mikäli ennakkomaksuja tai takuita ei toimiteta.

 

Ostaja on velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa viivästyneestä maksusta. CBK:n viivästyskorko on 14% viivästyneelle suoritukselle eräpäivästä lukien. Viivästyskorko laskutetaan erillisellä laskulla kuukausittain. Ostaja tietää, että CBK luovuttaa tai voi luovuttaa kolmansille saatavansa ostajalta.

 

 

7 § Valuuttaehto


Mikäli hinta perustuu ulkomaan valuuttaan ja kyseinen valuutta oleellisesti vahvistuu siihen nähden mitä se oli hinnastoa tai tarjousta laskettaessa, on CBK:lla oikeus ennen tuotteen toimitusta muuttaa tuotteen euromääräistä hintaa samassa suhteessa kuin kyseisen valuutan kurssi on muuttunut. Ostajalla on tällöin oikeus purkaa kauppa, mikäli ostaja ei halua hyväksyä korotettua hintaa. Ei kuitenkaan, milloin kysymys on tavarasta, joka ei kuulu CBK:n normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka CBK on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.

 

8 § Omistusoikeus ja vaaranvastuu


Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. CBK pidättää tavaroiden omistusoikeuden, kunnes koko kauppahinta on maksettu. CBK:lla on oikeus erikseen kirjallisesti kieltää jälleenmyyntiin tarkoitettujen tavaroiden myynti kolmannelle osapuolelle.

 

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavarat luovutetaan kuljetusliikkeelle tai muulle kolmannelle osapuolelle, joka on määrätty toimittamaan tilatut tuotteet. Mikäli tavaroiden toimitus tai luovutus myöhästyy ostajasta johtuvista syistä, ostajan katsotaan laiminlyöneen tavaran vastaanottamisen siitä päivämäärästä lähtien, kun CBK on ollut valmis toimittamaan kyseisen tavaran ja on ilmoittanut tästä ostajalle.

 

Mikäli on sovittu, että ostaja noutaa tilatut tavarat, ostajan katsotaan laiminlyöneen tavaran vastaanottaminen siitä päivämäärästä lähtien, kun CBK on ollut valmis toimittamaan tuotteen, ostaja on vastaanottanut ilmoituksen tavaran saapumisesta ja tarvittava aika toimituksen täsmälliseen noutamiseen on umpeutunut. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle tavaran vastaanottamisen laiminlyönnin tapahduttua. Ostajan tulee korvata CBK:lle mahdolliset kulut ja kustannukset (esim. säilytys- ja varastointikulut) joita CBK:lle aiheutuu tavaran vastaanottamisen laiminlyönnin johdosta.
 

 

9 § Takuu


CBK ei anna tavaroille takuuta.

 

Yleensä CBK:n myymillä tavaroilla on valmistajan antama takuu. Tarkempia tietoja valmistajan antaman takuun olemassaolosta ja sisällöstä saa ottamalla yhteyttä CBK:hon. Takuupalautuksiin soveltuu CBK:n takuuvaihto-ohjeet. Eräiden tavaroiden osalta CBK hoitaa takuuvaihto- ja/tai korjauspalvelua valmistajan puolesta. Tarkempia tietoja näistä tavaroista sekä niitä koskevan takuupalvelun sisällöstä saa ottamalla yhteyttä CBK:hon.
 

Takuupalvelun osalta, silloin kun CBK sellaisen tarjoaa, on huomioitava seuraava:

Laitteen takuupalveluun toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa ostaja ja takuuvaihdetun/korjatun laitteen palautuskulut CBK. Yleensä valmistajan antama takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajana on onnettomuus, salamanisku, tulva tai muu luonnontapahtuma, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito tai uudelleen rakentaminen, muutos tai asennustyöt, jotka eivät ole CBK:n suorittamia. Syöpymiselle alttiiden laitteiden materiaalin valinta on ostajan vastuulla, ellei asiasta ole toisin sovittu.

 

CBK:n tarjoamaan takuupalveluun vetoaminen edellyttää, että ostaja on puolestaan oikein täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa määritetyt velvollisuutensa.
 

Yleensä valmistaja myöntää takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tavaroille uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen tavaran takuukauden päättymiseen saakka.
 

Mikäli loppuasiakas, jolle ostaja on myynyt tavaran, haluaa esittää valmistajan antamaan takuuseen liittyviä vaatimuksia, CBK voi avustaa loppuasiakasta asiassa.

 

10§ Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus


Tavaran virheeksi ei katsota tavaran yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä jonkin toisen tavaran, tuotteen tai ohjelmiston kanssa, vaikka nämä olisivat CBK:n toimittamia, ellei CBK nimenomaisesti sellaista yhteensopivuutta tai toimivuutta takaa tai lupaa.
 

Tavarat katsotaan myydyiksi ammattimaiseen käyttöön taikka IT–alan asiantuntijalle/ammattilaiselle. Ostajalla ei ole oikeutta vedota ns. informaatiovirheeseen puuttuvien tai vieraskielisten käyttöohjeiden tms. syyn johdosta. Myydessään tai luovuttaessaan tavaroita edelleen omille asiakkailleen ostajan omalla vastuulla on, että ostajan asiakas saa tavaran osalta riittävän käyttöopastuksen sekä ohjeistuksen.
 

CBK:n vastuu toimituksen viivästymisestä tai tavaran virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvon määräinen. Virhetilanteissa CBK:n vastuu rajoittuu enintään viallisen tai virheellisen tavaran korjaamiseen, vaihtamiseen samanlaiseen tai vastaavaan, taikka jos sellaista ei ole saatavissa, tuotteen arvon korvaamiseen, CBK:n valinnan mukaan. CBK ei koskaan ole velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytykseen, saamatta jääneeseen katteeseen, ostajan purkautuneeseen sopimukseen tai tietojen, tiedostojen taikka ohjelmistojen katoamiseen tai tuhoutumiseen liittyviä vahinkoja eikä muitakaan mahdollisia ostajalle tai kolmannelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja, johtuivatpa ne tuotteessa olevasta virheestä tai viivästyksestä. Henkilö- ja esinevahinkojen osalta, CBK voi ohjeistaa ostajan esittämään korvausvaatimuksensa CBK:n tuotevastuuta tai vastuuvakuutusta vastaan. Tällaisessa tapauksessa CBK on vastuussa ostajalle ainoastaan jos CBK:n vakuutus ei korvaa vahinkoja tai vakuutussumma ei johda riittävään vahingonkorvaukseen.

 

Mikäli asiakas, jolle ostaja on myynyt tai luovuttanut edelleen CBK:n toimittaman tavaran, kuluttajasuojalain perusteella kohdistaa vaatimuksia suoraan CBK:hon tavarassa olevan virheen johdosta, on ostaja velvollinen korvaamaan CBK:lle, mitä tämä mahdollisesti joutuu asiakkaalle suorittamaan, mikäli samat vaatimukset ostajan itsensä esittäminä eivät näiden ehtojen tai muun ostajan ja CBK:n välisestä sopimuksesta johtuvan syyn tai vastuunrajoituksen takia olisi CBK:ta kohtaan tehokkaita.
 

CBK ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat mahdollisista CBK:n verkkokaupan käyttökatkoksista tai teknisistä häiriöistä.


 

11§ Immateriaalioikeudet


Tuotteiden ja ohjelmistojen immateriaalioikeudet kuuluvat valmistajille. Ostaja ei saa muuttaa, piilottaa tai poistaa viittauksia kyseisiin immateriaalioikeuksiin. Ostajalla on velvollisuus huomauttaa asiakkailleen yllä mainituista immateriaalioikeuksista ja valmistajan lisenssiehdoista sekä näihin liittyvistä rajoituksista.
 

Mikäli kolmas osapuoli esittää vaatimuksen tai väitteen ostajaa tai loppukäyttäjää kohtaan patentin, tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden loukkauksen perusteella CBK:n toimittamaa tavaraa koskien, ostajan tulee viipymättä ilmoittaa CBK:lle kirjallisesti kyseisistä loukkauksista tai vaatimuksista.
 

Ostajalla ei ole oikeutta esittää CBK:ta kohtaan vaatimuksia immateriaalioikeuden loukkauksen perusteella CBK:n toimittamia tavaroita koskien. Sellaisten loukkauksien osalta, jotka valmistajien tuotteet ovat aiheuttaneet ja jotka CBK on toimittanut, CBK voi harkintansa mukaan esittää vaatimuksen valmistajaa vastaan ostajan hyväksi tai siirtää kyseisen vaatimuksen ostajalle. CBK ei vastaa ostajan kuluista, jotka aiheutuvat siitä, että ostaja esittää vaatimuksia valmistajia kohtaan.
 

 

12 § Ohjelmistot


CBK:n toimittamien ohjelmistotuotteiden, käyttöohjeiden ja muiden asiakirjojen käyttöä ja takuuta koskevat ehdot perustuvat kyseisten ohjelmistovalmistajien erityisehtoihin. Erityisehdot sisältyvät erityisesti ohjelmiston lisenssisopimukseen ohjelmiston valmistajan ja lopullisen käyttäjän välillä.
 

Ostaja sitoutuu suorittamaan ohjelmistotuotteiden jälleenmyynnin tai minkä tahansa muun luovutuksen huomioiden ohjelmistovalmistajan käyttö- ja takuuehdot. Ostaja vastaa siitä, että soveltuvat valmistajien ehdot siirretään edelleen loppukäyttäjille. Ostajan tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita ohjelmistojen jakelua ja käyttöä koskien.
 

Ostaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisia järjestelmällisiä toimenpiteitä estääkseen laittomien kopioiden valmistamisen CBK:n toimittamista ohjelmistoista. Ostajan tulee tässä suhteessa erityisesti noudattaa valmistajan antamia ohjeita.

 

13 § Ostajan erityisvelvoitteet


Tekemällä tilauksen ostaja vakuuttaa, että sillä on tarpeelliset valtuudet kyseessä olevilta valmistajilta CBK:lta tilattujen tuotteiden jälleenmyyntiin. Ostaja vakuuttaa edelleen noudattavansa valmistajien jälleenmyyntiä koskevia ehtoja ja vaatimuksia.
 

CBK:n toimittamat tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi ostajan kanssa sovitussa maassa (”toimitusmaa”) ja niiden on tarkoitus pysyä toimitusmaassa. Tuotteiden jälleenvienti tapahtuu kansainvälisten vientivalvontasäännösten alaisena ja jos tuotteet on tuotu Yhdysvalloista, Yhdysvaltojen vientivalvontasäännösten alaisena. Ostaja sitoutuu ottamaan itsenäisesti selvää kyseeseen tulevista ulkomaankaupan säännöksistä ja vientivalvontasäännöksistä ja hankkimaan itsenäisesti kaikki tarvittavat luvat kyseeseen tulevilta ulkomaankaupan viranomaisilta ennen tuotteiden jälleenvientiä.
 

Jos CBK haastetaan oikeuteen koska ostajalla ei ollut yllä mainittuja valtuuksia tai ostaja ei ole hankkinut soveltuvia vientilupia, ostaja on velvollinen hyvittämään ja korvaamaan kaikki CBK:lle aiheutuneet kulut ja vahingot.
 

 

14 § Salassapito ja tietosuoja


Ostaja ja CBK sitoutuvat pitämään salassa sopimuksen perusteella saamansa toisen osapuolen liiketoimintaa koskevat tiedot esimerkiksi hinnastot ja hinnoitteluun liittyvät tekijät, kuten alennukset, bonukset yms. ja käyttämään mainittuja salassa pidettäviä tietoja ainoastaan ostajan ja CBK:n välisen sopimuksen tarkoituksiin. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille voi tapahtua ainoastaan CBK:n erikseen antamalla luvalla.
 

CBK voi säilyttää tilauksiin, sopimuksiin ja asiakassuhteeseen liittyviä tietoja käsitelläkseen niitä ja siirtääkseen niitä kolmansille osapuolille (esim. vakuutusyhtiöt) siinä laajuudessa kuin sopimuksen täyttäminen edellyttää. Mikäli valmistajan toimitusehdot edellyttävät CBK:lta yksityiskohtaista tietoa yksittäisistä asiakkaista, CBK on oikeutettu luovuttamaan mainitut tiedot. Ostaja hyväksyy tietojensa luovutuksen kolmansille osapuolille siinä laajuudessa kuin se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, muun luovutuksen perustan muodostavan laillisen velvoitteen suorittamiseksi tai tutkimus- ja tilastointitarkoituksessa.
 

Ostaja ja CBK sitoutuvat noudattamaan tietojen säilytyksessä ja käsittelyssä tietosuojalainsäädäntöä sekä siitä johtuvia toimintaansa koskevia vaatimuksia, kuten sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteita. CBK rekisteröi ja käsittelee joitakin henkilötietoja omassa toiminnassaan.

 

15 § Ylivoimainen este


CBK ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota CBK:n ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella voi välttää eikä voittaa. Lakko, sulku, boikotti, epidemia, luonnonkatastrofit tai työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun CBK on itse sen kohteena tai siihen osallisena. CBK:n alihankkijaa tai muuta sopimuskumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa, tuotetta tai palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. CBK:n on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

 

16 § Palautukset


Palautuksia on kolmenlaisia: kaupallisia, virhetoimituksiin liittyviä ja takuupalveluihin liittyviä.
 

Palautuksien ja takuuvaihtojen osalta ole yhteydessä suoraan CBK:hon. Kaikista palautuksista on sovittava CBK:n kanssa etukäteen.
 

 

17 § Erimielisyydet


Näihin toimitusehtoihin sekä ostajan ja CBK:n väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ja sitä koskevaa voimaanpanoasetusta (ns. YK:n kauppalaki, CISG) ei sovelleta.
 

CBK pidättää oikeuden muuttaa tai tehdä lisäyksiä näihin yleisiin toimitusehtoihin milloin tahansa.